Artykuły
Galeria
GRA
Losowe zdjęcie
O nas
LinkiEKO.naszekalety.euHISTORIA.naszekalety.eu

Znajdź na stronie
Rozkład jazdy Busa
Pogoda
Goście
Wszystkich gości :   72469

Dziś nas odwiedziło :  59

 
Zajrzyj na nasz profil na FBREGULAMIN IX Rodzinnego Grzybobrania

Temat : REGULAMIN IX Rodzinnego Grzybobrania

Kategoria :  Aktualności       Data : 2019-08-25 12:51:52

Szanowni Państwo, napływają do nas już pierwsze zgłoszenia na tegoroczne Rodzinne Grzybobranie, dlatego przedstawiam poniżej regulamin udziału w konkursie.

Proszę o uważne zapoznanie się z zasadami.

 

REGULAMIN  RODZINNEGO GRZYBOBRANIA

– KALETY KUCZÓW 2019

 

1. ORGANIZATOR

Organizatorem IV Grzybobrania jest Stowarzyszenie „Nasze Kalety” i Art Beauty Day Spa and Fitness.

2. TERMIN i MIEJSCE

Organizator ustala termin przeprowadzenia konkursu na dzień 31 sierpnia 2019, sobota.

Miejscem wydarzenia plenerowego jest Tor OCR w Kaletach Kuczowie, ul Paderewskiego 8.

Uczestnicy -Grzybiarze rozpoczynają grzybobranie o dowolnej godzinie w dniu konkursu.

Terenem grzybobrania jest dowolne miejsce lasów.

3. CEL KONKURSU

Nadrzędnym celem konkursu jest popularyzowanie idei ochrony środowiska w zakresie właściwego i bezpiecznego korzystania z zasobów naturalnych, upowszechniania wzorców zachowań przyczyniających się do utrzymania środowiska naturalnego w pierwotnym, niezmienionym stanie, promowania wiedzy w zakresie zbioru runa leśnego, bezpiecznego poruszania się po terenach leśnych, rozpoznawania różnorodnych gatunków roślinności stanowiącej o bogactwie naturalnym makroregionu, budowanie świadomości o konsekwencjach wynikających z niewłaściwego zachowania się w lesie, integrowanie uczestników poprzez wzajemną edukację, wymianę doświadczeń i wspólną zabawę.

Promocję społeczeństwa otwartego i wolontariatu oraz działań na rzecz lokalnej społeczności.

4. UCZESTNICY

Uczestnikiem może być każda pełnoletnia osoba lub niepełnoletnia pod opieką pełnoletniego opiekuna.

5. REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konkursie dokonuję rejestracji u organizatorów  w dniu imprezy.

6. ZOBOWIĄZANIA ORGANIZATORA

Organizator zobowiązuje się do:

a. ustalenia i przestrzegania Regulaminu Konkursu;

b. właściwego przygotowania miejsca przeprowadzenia konkursu;

c. przygotowania nagród rzeczowych;

d. Organizator przekaże nieodpłatnie nagrody rzeczowe zwycięzcom konkursu spełniającym wymagania określone niniejszym Regulaminem;

7. ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKÓW

a. uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu;

b. uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, odpowiedniego poruszania się po lesie oraz właściwego zbierania owocników grzybni;

d. przestrzegania ogólno przyjętych zasad społecznego współżycia i kultury osobistej;

e. zaopatrzenia się w stosowny ubiór oraz przedmioty do zbierania grzybów; Jeśli to możliwe zabrania ze sobą telefonu komórkowego.

f.  NIE zaśmiecania lasu.

g. NIE zbierania grzybów znajdujących się pod ochroną według Ustawy Ministra Ochrony Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1765)

8. KLASYFIKACJA KONKURSOWA

a. Jury konkursu oceniać będą wszystkie jadalne grzyby zebrane przez uczestników konkursu;

b. Zebrane okazy powinny charakteryzować się jędrnością, brakiem uszkodzeń mechanicznych, naturalnych, owocniki powinny być

dojrzałe w stanie pozwalającym na określenie gatunku oraz świeżo zebrane.

c. Jury oceny zbiorów dokona na podstawie następujących kryteriów:

- waga;

- wygląd;

- wielkość.

d. Przewiduje się wyłonienie zwycięzców w  kategoriach:

I kategoria   W zależności od wagi całego zbioru;

- 1 miejsce

- 2 miejsce

- 3 miejsce

II kategoria   Najmłodszy i najstarszy uczestnik grzybobrania.

III kategoria : Nagroda Specjalna Prezesa Stowarzyszenia Nasze Kalety.

 

9. SKŁAD JURY

Jury konkursu stanowić będą następujące osoby:

a. przedstawiciel Art Beauty – 1 osoba

b. przedstawiciel Stowarzyszenia – 1 osoba

b. grzyboznawca – 1 osoba

Jury konkursu zobowiązuje się do rzetelnej i obiektywnej oceny zbiorów, wyłonienia zwycięzców w poszczególnych kategoriach, wręczenia nagród, sporządzenia stosownej dokumentacji konkursowej. Przewodniczącym Jury Konkursowego będzie Grzyboznawca. Postanowienia Jury nie podlegają negocjacji.

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a. Organizator nie odpowiada za mienie uczestników pozostawione bez opieki oraz ich bezpieczeństwo podczas grzybobrania.

b. Organizator zastrzega prawo do wykluczenia uczestników nie przestrzegających Regulaminu konkursu;

c. Organizatorzy zastrzegą  sobie prawo do odwołania konkursu.

d. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie bagażu, pojazdu i jego wyposażenia bez względu na okoliczności zdarzenia.

e. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody i wypadki spowodowane przez uczestników imprezy w stosunku do osób trzecich ( jak i spowodowane przez osoby trzecie) i ich mienia oraz w stosunku do innych uczestników imprezy. Organizatorzy nie przyjmują żadnej odpowiedzialności za szkody i straty powstałe u uczestników imprezy.

Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność i ryzyko.

f. W przypadku sporów z osobami trzecimi organizator dołoży wszelkich starań by zachować dobre imię imprezy.

g. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany harmonogramu konkursów

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu Konkursu Kalety dn.31.08.2019r.

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA DO UDZIAŁU W IX Rodzinnym Grzybobraniu

Niniejszym deklaruję swój udział w konkursie przyjmując do wiadomości zapisy Regulaminu Konkursu i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodęna gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów konkursu Grzybobrania

(zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

 

Imię i nazwisko    ……….…………………………………………………………….

Wiek / Rok Urodzenia  …....…………………………………………………………

Miejsce zamieszkania ………………………………………………………………..

 

 

……………………

(podpis czytelny)

 

Uczestnik otrzymuje numer ………………………………

 

 

 

Załącznik nr 2

do Regulaminu Konkursu

HARMONOGRAM IX RODZINNEGO GRZYBOBRANIA- KALETY KUCZÓW 2019

 

31 SIERPNIA 2019 – SOBOTA

 

ROZPOCZĘCIE grzybobrania o dowolnej godzinie według uznania.

MIEJSCE zbioru – lasy na terenie Gminy Kalety

FINAŁ w godz.14.00-18:00 w dzielnicy Kuczów

Harmonogram Konkursu:

15.00 – Początek przyjmowania grzybów do konkursu, zapisy

15:00-17:00 – ocena zbiorów przez Grzyboznawcę

18:00 WRĘCZENIE NAGRÓD

 

 

 

 

DEKALOG GRZYBIARZA

 

1. Grzyby z podłoża wyjmujemy poprzez delikatne wykręcenie lub wycinanie nożem!

2.  Nie należy grzybów brutalnie wyrywać! – powoduje to uszkodzenie delikatnej grzybni.

3.  Nie wolno rozgarniać ściółki w poszukiwaniu młodych osobników! – promienie słoneczne są zabójcze dla grzybni.

4.  Nie wolno niszczyć starych osobników gatunków jadalnych! – w lesie są nadal pożyteczne.

5. Nie wolno niszczyć grzybów niejadalnych, trujących! – w lasach odgrywają one olbrzymią rolę.

6. Nie wolno zbierać grzybów będących pod ścisłą ochrona gatunkową! Należą do nich: smardzowate, szmaciak, soplówka, modrzewnic lekarski, flagowiec olbrzymi, żagiew okółkowa, żagwica listkowata, szyszkowiec łuskowaty, podgrzybek pasożytniczy, purchawica olbrzymia oraz sromotnikowate.

7. Ochronie częściowej podlegają wszystkie pozostałe gatunki grzybów, z wyjątkiem zbieranych do celów konsumpcyjnych.

8. Grzyby należy zbierać  do przewiewnych koszy! – w torebkach i wiadrach plastikowych szybko się zaparzają.

9. Nie zostawiaj grzybów w koszu na następny dzień! – grzyby są nietrwałe, mogą się w nich uaktywnić toksyny.

10. Pamiętaj o własnym bezpieczeństwie! – miej przy sobie naładowany telefon komórkowy, a także dokument tożsamości lub kartkę z nazwiskiem, adresem i grupą krwi.

 Autor artykułu : Tania
 © Copyright Stowarzyszenie Nasze Kalety 2023

Designed by bambynek.com